Diverse / Vedtægter Kvols Forsamlingshus

Vedtægter Kvols Forsamlingshus

Vedtægter for Den selvejene institution Kvols Forsamlingshus

1. Navn og hjemsted:

Institutionens navn er ”Den selvejende institution Kvols Forsamlingshus” med hjemsted i Kvols sogn, Viborg kommune.

 

2. Formål:

Institutionens formål er at sikre driften af Kvols Forsamlingshus som et samlingssted for folkelige og kulturelle aktiviteter i sognet.

 

3. Formue:

Institutionens formue består af matr.nr. 34 Kvols by og sogne med bygninger, inventar og beplantning.

 

4. Medlemmer:

Medlem er enhver myndig person, som er bosiddende i Kvols sogn.

Som medlemmer kan herudover optages myndige personer med nær tilknytning til Kvols.

 

5. Generalforsamling:

Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen, som vælger bestyrelse og revisorer.

Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af februar måned og skal varsles 8 dage forinden og på en sådan måde, at alle medlemmer har mulighed for at gøre sig bekendt med generalforsamlingens afholdelse.

 

D a g s o r d e n:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Status og fremtidig virke.

5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.

 

6. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 15 medlemmer skriftlig fremsætter krav derom.

Indkaldelse skal foretages af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal indeholde dagsorden.

 

7. Bestyrelsen:

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmerne vælges på generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed for 2 år ad gangen. Hvert år afgår henholdsvis 2 eller 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

8. Drift:

Bestyrelsen er ansvarlig for administrationen af institutionens midler.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser.

Institutionen tegnes af formanden samt mindst et bestyrelsesmedlem.

Ved køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og sikkerhedsstillelse kræves generalforsamlingens godkendelse samt hele bestyrelsens underskrift.

Værdipapirer noteres på institutionens navn, og det skal i det hele sikres, at midlerne kun anvendes i institutionens øjemed.

Institutionens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra medlemmerne og ved tilskud ved det offentlige og andre institutioner. Eventuelt overskud tilfalder alene institutionen.

Institutionen hæfter alene for sine forpligtelser. Der påhviler ikke medlemmerne nogen økonomisk forpligtelse for institutionens gældsansvar, ligesom medlemmerne ikke har ret til nogen del af institutionens formue eller til udbytte af nogen art.

 

9. Regnskab og revision:

Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal opstilles og revideres umiddelbart efter regnskabsårets udløb.

Det reviderede regnskab skal forelægges på den ordinære generalforsamling.

 

10. Ændring af vedtægter:

Til ændring af institutionens vedtægter kræves 2/3 flertal af alle de fremmødte medlemmer, dog kræves 2/3 flertal af samtlige medlemmer til ændring af §§ 1, 2, 3 og 11.

 

11. Institutionens ophævelse.

Til ophævelse af institutionens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige medlemmer på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

I tilfælde af ophævelse træffer bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af institutionens formue til almennyttige formål inden for Kvols sogn.

 

Vedtaget på generalforsamling den 22. februar 2011.

Vedtægter

Her kan du se vedtægter for Den selvejende institution Kvols Forsamlingshus.
 

 

Bestyrelsen

Posterne i bestyrelsen for Kvols Forsamlingshus  er fordelt således:

Fmd. Erling Annesen, Virksundvej 62, 8831 Løgstrup, tlf. 5191 8454, mail erlingannesen@gmail.com (Tegningsberettiget)
 
Kass. Kim Buus, Kvolsvej 4, 8831 Løgstrup, tlf. 6150 2537, mail kimbuus1@gmail.com  (Tegningsberettiget)
 
Udlejning Carl Chr. Sørensen, Kvolsvej 22, 8831 Løgstrup, tlf. 2961 6855, mail ccsorensen@outlook.dk (Tegningsberettiget)
 
Udl2. Jens Aage Vigen Larsen, Slagtehusvej 3, 8831 Løgstrup, tlf. 21972064, mail bassevigen@gmail.com

Bmdl. Jørgen Nonbo, Kvolsvej 2, 8831 Løgstrup, tlf. 22172986, mail mr-nonbo@hotmail.com

Supl. og web: Bjarne Rasmussen, Kvolsvej 6, 8831 Løgstrup, tlf. 23641441, mail kvolsing@gmail.com
Bjarne Rasmussen | Kvolsvej 6, 8831 Løgstrup - Danmark | Tlf.: 23641441