Diverse / Vedtægter Kvols Beboer- og Foredragsforening

Vedtægter Kvols Beboer- og Foredragsforening

Vedtægter for Kvols Beboer- og Foredragsforening

 

§ 1. Formål:

 1. At styrke sognets samhørighed og fremme kulturelle aktiviteter i form af foredrag, musik, teater, fester m.v.
 2. At være forum for og initiativtager til debat om sognets fælles anliggender.
 3. At være talerør for beboerne i sognet, spec. i forhold kommunen og øvrige offentlige myndigheder.

 

§ 2. Medlemmer:

 1. Som medlemmer optages alle myndige beboere i sognet.

 

§ 3. Generalforsamling:

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som vælger bestyrelsen. Herudover vælger generalforsamlingen revisor.
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 3. Afstemninger afgøres ved stemmeflerhed.
 4. Skriftlig afstemning skal på forlangende finde sted.
 5. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af februar og skal varsles 8 dage forinden og på en sådan måde, at alle medlemmer har mulighed for at gøre sig bekendt med generalforsamlingens afholdelse.
 6. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

1)      Valg af dirigent og skriftfører.

2)       Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.

3)      Godkendelse af det reviderede regnskab.

4)      Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

5)      Behandling af indkomne forslag.

6)      Virkeplan.

7)      Kontingentfastsættelse.

8)      Eventuelt.

 

 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/5 af medlemmerne forlanger det.

 

§ 4. Bestyrelse:

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som er ansvarlig for og forestår foreningens daglige drift. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år afgår 2 medlemmer, i ulige år 3 medlemmer. Første gang ved lodtrækning.
 3. Genvalg kan finde sted.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 5. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 5. Regnskab og revision:

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Kassereren fører og opstiller regnskabet, dog er det muligt for bestyrelsen at ansætte en ekstern regnskabsfører, der udfører det daglige arbejde med reference til bestyrelsen.
 3. Det revideres af en revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

§ 6. Ændringer af foreningens vedtægter.

 1. Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte vedtager det, og forslag til ændringer skal være udsendt med dagsordenen.

 

§ 7. Ophævelse af foreningen:

 1. Foreningen kan opløses, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger

    vedtager det med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Der

    skal være mindst 3 uger mellem de 2 generalforsamlinger.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2011.  

Vedtægter

Her kan du se vedtægter for. Kvols Beboer- og Foredragsforening.
 

 

Bjarne Rasmussen | Kvolsvej 6, 8831 Løgstrup - Danmark | Tlf.: 23641441